FORMULARI D'EXERCICI DE DRET DE SUPRESSIÓ

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES, SA, CIF: A46483095, davant la qual s'exercita el dret d'accés: avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), núm. 7 CP 46013 València.

DADES DE L'AFECTAT O REPRESENTANT LEGAL.
Només numeros i lletres

per mitjà del present escrit exercisc el dret de supressió, de conformitat amb el que es preveu en l'article 17 del Reglament UE 2016/679, general de protecció de dades (RGPD) i article 15 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

SOL·LICITE
  • Que s’acorde la supressió de les meues dades personals en el termini d'un mes a comptar des de la recepció d'aquesta sol·licitud, i que se'm notifique de forma escrita el resultat de la supressió practicada.
  • Que en el cas que s'acorde que no pertoca practicar totalment o parcialment la supressió sol·licitada, se'm comunique motivadament a fi de, si escau, reclamar davant l'autoritat de control que corresponga.
  • Que en el cas que aqueix responsable haja comunicat les meues dades personals a altres responsables del tractament, que se’ls comunique aquesta supressió.

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA

(1) CAMPS OBLIGATORIS

(2) La grandària màxima dels arxius és 5MB / Els formats permesos són *JPG/*PNG/PDF


De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica (ES) 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que la Ciutat de les Arts i de les Ciències, S. A. (CAC, S.A.) tracta la informació que ens facilita amb la finalitat d'atendre la sol·licitud realitzada a través d'aquest formulari. Les dades no se cediran a tercers, excepte els casos en els quals existisca una obligació legal.Vosté podrà exercir els seus drets d'accés, portabilitat, rectificació, supressió, limitació i oposició a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Podrà revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat. Per a exercir els referits drets, haurà d'enviar un correu electrònic a lopd@cac.es o dirigir-se per correu postal a CAC, S.A.: Avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) 7, 46013 València, Espanya, ref. “Dades personals”, aportant, en tot cas, còpia del seu DNI o de document oficial que li identifique. Pot sol·licitar informació addicional i detallada sobre protecció de dades en el correu electrònic lopd@cac.es.