FORMULARI D'EXERCICI DEL DRET D'OPOSICIÓ

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES, SA, CIF: A46483095, davant la qual s'exercita el dret d'accés: avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), núm. 7 CP 46013 València.

DADES DE L'AFECTAT O REPRESENTANT LEGAL.
Només numeros i lletres

per mitjà del present escrit exercisc el dret d'oposició previst en l'article 21 del Reglament (UE) 2016/679, general de protecció de dades (RGPD), i article 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

SOL·LICITE:

L'oposició al tractament de les meues dades personals, tenint en consideració que:

El tractament de les meues dades personals es basa en una missió d'interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, i ha de limitar-se el tractament d’aquestes fins que obtinga resposta de l'exercici d'aquest dret.

El tractament de les meues dades personals es basa en la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o un tercer, i ha de limitar-se el tractament d’aquestes fins que s'obtinga resposta de l'exercici d'aquest dret.

El tractament de les meues dades personals s'està realitzant amb finalitats d'investigació científica o històrica o finalitats estadístiques. oposicion.p4 = Sin perjuicio de que corresponde al responsable del tratamiento acreditar motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre mis intereses, derechos y libertades (en los dos primeros supuestos), o una misión realizada en interés público (en el tercer supuesto), acredito como situación personal para oponerme al tratamiento de mis datos personales

Sense perjudici que correspon al responsable del tractament acreditar motius legítims imperiosos que prevalguen sobre els meus interessos, drets i llibertats (en els dos primers supòsits), o una missió realitzada en interés públic (en el tercer supòsit), acredite com a situació personal per a oposar-me al tractament de les meues dades personals

Que s’atenga la meua sol·licitud en els termes anteriorment exposats en el termini d'un mes.

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA

(1) CAMPS OBLIGATORIS

(2) La grandària màxima dels arxius és 5MB / Els formats permesos són *JPG/*PNG/PDF


De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica (ES) 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que la Ciutat de les Arts i de les Ciències, S. A. (CAC, S.A.) tracta la informació que ens facilita amb la finalitat d'atendre la sol·licitud realitzada a través d'aquest formulari. Les dades no se cediran a tercers, excepte els casos en els quals existisca una obligació legal.Vosté podrà exercir els seus drets d'accés, portabilitat, rectificació, supressió, limitació i oposició a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Podrà revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat. Per a exercir els referits drets, haurà d'enviar un correu electrònic a lopd@cac.es o dirigir-se per correu postal a CAC, S.A.: Avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) 7, 46013 València, Espanya, ref. “Dades personals”, aportant, en tot cas, còpia del seu DNI o de document oficial que li identifique. Pot sol·licitar informació addicional i detallada sobre protecció de dades en el correu electrònic lopd@cac.es.